خلاقیت در کودکان

راه های پرورش خلاقیت و ابتکار در کودکان

/post-45

اغلبِ مردم تصور می کنند که خلاقیت امری ذاتی است و کودکان  آنها یا از بدو تولد خلاق هستند و یا خیر.