اینترنت

نحوه شکایت از سرویس دهنده های اینترنتی

/shekayat-internet

سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرجع مراجعه مردم برای تنظیم شکایت علیه سرویس دهندگان اینترنتی است.